ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ :  042-315893

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/01/2564
วันนี้
212
เมื่อวานนี้
277
เดือนนี้
780
เดือนที่แล้ว
2,112
ปีนี้
21,835
ปีที่แล้ว
11,695
ทั้งหมด
37,160
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256628 มี.ค. 2566
2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
3พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256628 มี.ค. 2566
4พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
5ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
6พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
7พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
8พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
9พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
10พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
11พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
12พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
13พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง28 มี.ค. 2566
14พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
15พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
16ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256628 มี.ค. 2566
19พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256628 มี.ค. 2566
20พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256010 ก.พ. 2564

1 2   >>  >|