ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ :  042-315893

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/01/2564
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
151
เดือนที่แล้ว
1,842
ปีนี้
17,177
ปีที่แล้ว
11,695
ทั้งหมด
32,502
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ข้อมูลหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

          องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน
มีประชากรทั้งสิ้น 8,494 คน แยกเป็นชาย 4,306 คน เป็นหญิง 4,188 คน และมีจำนวนครัวเรือน  2,024 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร  102.8 คนต่อตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาพุทธ 100 % ดังนี้
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง  แบ่งเขตการปกครองดังนี้ 
          หมู่ที่  ๑  บ้านใหม่ทรายทอง
          หมู่ที่  ๒  บ้านเหล่านาดี
          หมู่ที่  ๓  บ้านน้ำลัด
          หมู่ที่ ๔  บ้านหนองขาม
          หมู่ที่  ๕  บ้านดอนข่า
          หมู่ที่  ๖  บ้านหนองอุ
          หมู่ที่  ๗  บ้านทรายมูล
          หมู่ที่  ๘  บ้านกุดหัวแฮด
          หมู่ที่  ๙  บ้านท่างาม
          หมู่ที่  ๑๐ บ้านกุดแข้
 
ตารางที่  แสดงข้อมูลประชากร จำแนกตามเขตการปกครอง

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวน
ครัวเรือน

ผู้นำหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านใหม่ทรายทอง

391

414

805

200

นายเจตนา เมฆวัน  (ผู้ใหญ่บ้าน)

2

บ้านเหล่านาดี

258

229

487

107

นายสุวัตร์ ธุระพันธ์ (ผู้ใหญ่บ้าน)

3

บ้านน้ำลัด

531

521

1,052

229

นายนราศักดิ์ แพงโสภา (ผู้ใหญ่บ้าน)

4

บ้านหนองขาม

447

452

899

243

นายณรงค์ วันนา (ผู้ใหญ่บ้าน)

5

บ้านดอนข่า

347

337

684

179

นายสุเทพ ไชยพิมพ์ (กำนัน)

6

บ้านหนองอุ

686

620

1,306

303

นายสำราญ พรมวิจิตร (ผู้ใหญ่บ้าน)

7

บ้านทรายมูล

773

777

1,550

372

นายบัวภา เผยศิริ (ผู้ใหญ่บ้าน)

8

บ้านกุดหัวแฮด

211

185

396

108

นายเสน่ห์  ภาษีภักดี (ผู้ใหญ่บ้าน)

9

บ้านท่างาม

352

331

683

159

นายมน สุมนนอก (ผู้ใหญ่บ้าน)

10

บ้านกุดแข้

320

327

647

139

นายเชาวลิต เลิศนา  (ผู้ใหญ่บ้าน)

รวม

4,316

4,193

8,509

2,039

 

 ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร์ สำนักทะเบียนอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ 30 พฤษภาคม 2562